0:00/???
  1. Zakhm|زخم

Lyrics

با این زخمی که افتاده روی زخم
دورتر از یک خواب نمیشه جایی رفت
با این چسبی که ور اومده از سر
بیشتر از یک بار نباید که دل بست

نباید دل بست
نباید دل بست

با این خشی که افتاده روی خط
بیشتر از یک داد نمیشه حرفی زد
با این دستی که گذاشتیم روی دست
از چنگ رخوت نمیشه که در رفت

نمیشه در رفت
نمیشه در رفت

نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه خوب...
نمیشه نمیشه نمیشه خوب این زخم!

نباید دل بست
نباید دل بست
نباید دل بست